ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠶᠦᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ·巧云:蒙古族剪纸艺术的传承人

 

ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠶᠦᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢᠴᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ ᠁ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠶᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠢᠯᠡ ᠃
 2007ᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠶᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 2009 ᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠶᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ 2016 ᠣᠨ  ᠳ᠋ᠤ 《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢᠳᠡᠨ 》ᠪ᠊ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠁
 《ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ 73 ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠷᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠃
 ᠰᠡᠴᠡᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠ ᠂ ᠣᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠣᠷᠠᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡᠡ ᠲᠡᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠶᠦᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

巧云:蒙古族剪纸艺术的传承人

十几年前,她只身一人带着几个箱子,从乌兰浩特来到呼和浩特,这些箱子里装满了被她视作生命的艺术品。在积累和创作了几千幅蒙古族民间图案作品后,她又萌生了自编教材的念头,不为别的,只为了将自己所掌握的蒙古族民间图案艺术传承给后人。她的名字叫巧云,今年73岁。

巧云出生在一个蒙古族家庭,当过教师、独唱演员、党史馆员。1996年,53岁的巧云退休后重新拿起了画笔和剪刀干起了自己一直热爱的蒙古族民间图案艺术。2003年,巧云只身一人来到呼市,在没有美术基础且生活艰难的情况下,以超人的毅力积累和创作了几千幅图案作品。几年间,她的作品以其艺术功力扎实、风格鲜明、感染力强得到社会和艺术界的认可,多次受到国家、自治区、盟市的嘉奖,并被编入《中国专家人名辞典》等书籍,其作品被中国收藏家协会收藏并获金奖。2007年,巧云更是获得了共和国杰出艺术家荣誉勋章并成为中国艺术年度人物。

但如何将蒙古族民间图腾文化这一艺术瑰宝更好地流传下来,才是她的头等大事。按她的话讲:“民间的东西得赶紧抢救,要不就会失传,我希望有生之年不但将教材出版,还要教更多的徒弟,让他们将蒙古族民间图案设计和剪纸艺术一代一代传承和发扬下去。”

       来源:内蒙古启言蒙汉语信息网编译

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .