ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠠᠢ情不好的时候,可以选择下面四种食物

 

ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠠᠢ

ᠴᠤᠺᠦᠯᠡᠳ᠋᠄ ᠴᠤᠺᠦᠯᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠯ  ᠢ ‌ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠴᠤᠺᠤᠯᠠᠳ᠋ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠺᠤᠹᠧ᠄ ᠺᠤᠹᠧ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠺᠤᠹᠧᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠶᠤᠨ‌ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

Omega-3 ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ  ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ‌‍ ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠦᠯ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ Omega-3 ᠦᠭᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ‌‍ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ Bi᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠤ᠋ᠲ᠋ᠧᠨ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠨᠢ ‌‍ᠬᠦ᠋ᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ》 ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

情不好的时候,可以选择下面四种食物

当你心情不好的时候,可以选择下面四种食物:
  巧克力:巧克力对于缓解情绪有很好的作用,可以缓解紧张并带来快感。不过,巧克力不宜过量食用。
  咖啡:咖啡和茶里的咖啡因有提神的作用,可使神经兴奋。
  含Omega-3鱼油的食物:比如,深海鱼类。有研究发现,体内Omega-3脂肪酸水平低的人群容易出现情绪障碍。
  含维生素Bi、铁、叶酸等的食物:在蔬菜和水果中,这些营养物质含量丰富,可以调节焦虑及压抑的心情。在日常食用的水果中,香蕉所含的泛酸是人体的“开心激素”,所以,适量食用香蕉有利于大脑神经的宁静和愉快。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .