ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠡᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠺᠦᠺ ᠬᠦᠷᠬᠦ··· 近日起包头市开通飞泰国航班

ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠡᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠺᠦᠺ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠪᠡ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 18᠄ 45 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠡᠨᠳ᠋  ᠤᠨ E3 7616 ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠡᠨᠳ᠋  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠺᠦᠺ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠶᠢ᠎ᠠ

近日起包头市开通飞泰国航班

近日,记者从包头机场了解到,包头机场将于今年11月28日至2017年11月27日期间,使用波音737-800型飞机执飞包头至泰国曼谷航班。这也是包头市开通的继飞往蒙古国乌兰巴托后的第二条国际航线。
   来源:新华网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .