ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ足协杯:广州恒大队夺冠

ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠤᠮᠤ 》 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

足协杯:广州恒大队夺冠

近日,在2016年中国足球协会杯决赛次回合的比赛中,广州恒大淘宝队客场以2比2战平江苏苏宁易购队。双方两回合以3比3战平,广州恒大淘宝队凭借客场进球优势夺得足协杯冠军。
   来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .