ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ·新能源汽车将有自己的专用号牌啦

 

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ 2016  ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠂ ᠦᠰᠢ ᠂ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠂ ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 5 ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠃
 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠂ 5 ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠴᠠ 6 ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
     ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

新能源汽车将有自己的专用号牌啦!

近日,记者从公安部获悉,为更好促进新能源汽车发展,更好区分辨识新能源汽车,实施差异化交通管理政策,公安部将试点启用新能源汽车专用号牌。
 自2016年12月1日起,上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市将率先试点启用新能源汽车号牌。
 该号牌将以绿色为主色调,体现“绿色环保”寓意,号牌号码由5位升为6位。
 试点期间,对新购入的新能源汽车发放新号牌,已登记的新能源汽车按自愿原则实施换领。
        来源:人民网

 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .