ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ···11月20日起呼和浩特铁路局2对列车运行将调整

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 2 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠨᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ 11 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ— ᠬᠠᠨᠭᠵᠧᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ—ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠭᠵᠧᠦ— ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ K656/7/6 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠨᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 1᠄ 02 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ 1᠄ 11 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 1᠄ 41 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ 1᠄ 45 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ— ᠬᠠᠨᠭᠵᠧᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ K655/8/5 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠨᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠪᠤᠬᠴᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ— ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠤᠨ 1818/9 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 16:21 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ 16:38 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 17:27 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ 17:29 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 17:57 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ— ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠤᠨ 1820/17 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

11月20日起呼和浩特铁路局2对列车运行将调整

因受南阳站改扩建工程及白城站转线施工影响,从11月20日起,呼铁局2对列车运行将调整。

运行将调整的列车分别为呼和浩特至杭州间和呼和浩特至乌兰浩特间的列车。 从11月21日始发站起,杭州—呼和浩特K656/7/6次南阳站停办客运。部分时刻调整为:内乡1:02到/11分开,西峡1:41到/45分开,其他不变;从11月23日始发站起,呼和浩特—杭州K655/8/5次南阳站停办客运业务。改造期间停办南阳站全部行包业务。

此外,11月20日呼和浩特东—乌兰浩特1818/9次时刻调整为:白城16:21/16:38,葛根17:27/17:29,乌兰浩特17:57到,其他不变;11月21日乌兰浩特—呼和浩特东1820/17次变更通辽站始发,取消乌兰浩特、白城、洮南、开通、太平川、敖力布告、宝龙山、高林屯站办理客运业务,其他不变。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .