ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ《120》ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ 内蒙古120开展空中免费救援

 

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ《120》ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 11ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 13 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠴᠡ ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠰᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠃
 ᠵᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 67 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠧᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠰᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ CT ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠤᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠳᠴᠠᠢ ᠃
 ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

内蒙古120开展空中免费救援

11月16日下午,达茂旗医院首次开展空中救援成功接诊患者,上演了一场跨越百公里的生命“接力”。
 16日凌晨一点患者张美荣,女,67岁,因上消化道出血、头晕、恶心办入院,既往做过双侧膝关节置换术、高血压、腔梗、心脏病,做相关检查及治疗病情稳定,为了更好地治疗疾病患者家属提出转院治疗,达茂旗医院安排联系上级医院,包头120急救中心安排飞机转送患者。
 飞机13时13分落地到百灵庙,13时20分起飞13时50分抵达包头市。
 救援直升机可以比救护车快数倍的速度实施急救,可赢得宝贵的黄金抢救时间,为百姓的健康保驾护航。
        来源: 达茂旗政府

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .