ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ · 我国众创空间发展迅速服务升级

 

ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠠᠢ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠧᠠ ᠠᠢ ᠫᠢᠩ )ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠠᠠ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠤ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠰ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

14 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ 2016 ᠣᠨ ᠤ 《ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ 》 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ 《2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠠᠠ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠲᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠡᠲᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠠᠭᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ 839 ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 136 ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 362 ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ 168.47% ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 

我国众创空间发展迅速服务升级

新华社上海11月15日专电(记者陈爱平)一份由上海财经大学、上海高校创新创业教育联盟协同完成的报告显示,我国众创空间发展迅速,创业服务升级。

这份发布在14日,2016“全球创业周”中国站举办期间的《2016众创空间发展报告》显示,我国创客空间发展迈入新阶段。

今年10月,科技部公布了第三批通过备案的众创空间名单,共839家,在此前已有的第一批136家和第二批362家总和的基础上,进一步新增了168.47%,全社会迎来了一波更大的“双创”浪潮。
              来源:新华社

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .