ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ :40 ᠡᠴᠡ50 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ镶黄旗:出售40到50斤的母羔

ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ :40 ᠡᠴᠡ50 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ :40 ᠡᠴᠡ50 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ300 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ 15849911338   ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

镶黄旗:出售40到50斤的母羔

锡林郭勒盟镶黄旗:出售40到50斤的母羔,每只300元,有意者联系: 15849911338  
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .