ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠵᠤ ·全国开展为农民工讨薪专项检查

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 15 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 12 ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃
  2016 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠡᠴᠠ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠵᠠᠢ ᠃
  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ  ᠢ ᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤᠬᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠰᠡᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠡᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠᠪᠲᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ

全国开展为农民工讨薪专项检查

为确保农民工按时足额拿到工资,全国总工会等12家部门决定,从今年11月15日至2017年春节前在全国组织开展农民工工资支付情况专项检查。 
  专项检查期间,解决企业拖欠工资问题部际联席会议办公室将组成联合督查组对部分重点地区开展工作督查,督促各地进一步健全应急工作机制,快速、稳妥处置因拖欠农民工工资问题引发的群体性事件,坚决防止事态蔓延扩大,维护社会稳定。
   来源:中国政府网

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .