ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ :ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡盟镶黄旗:出售十几头奶牛

ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ :ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ:ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ) ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 17704793238

锡盟镶黄旗:出售十几头奶牛

锡林郭勒盟镶黄旗:出售十几头奶牛,价格面议, 有意者联系:17704793238
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .