《ᠬᠤᠤᠰ11》 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ 1207 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ·“双十一”当天交易额超1207亿元

 

《ᠬᠤᠤᠰ11》 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ 1207 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠷᠪᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤ᠋ᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠩ᠂ ᠮᠤᠤ ᠰᠢᠨ) ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠪᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 12 ᠤ᠋ᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ《ᠬᠤᠤᠰ11》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ 1207.48 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ 82% ᠢ᠋ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ 1000 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠲᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

双十一当天交易额超1207亿元

11月12日消息,今日0点,2016年天猫双11购物狂欢节已经正式落下了帷幕。按照阿里方面提供的数据显示,在2016年“双十一”全天阿里巴巴旗下各平台总交易额达到1207.48亿元,其中无线占比达到无线交易占比82%,交易额超1000亿元,交易覆盖235个国家和地区,再次创造纪录。

     来源: 新浪科技

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .