《ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠤᠨ》 ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ···蓝牙耳机尽量少用

《ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠤᠨ》 ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 《ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠤᠨ》ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢᠹᠦᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠸᠧᠺᠧᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠤᠨ》 ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠰᠢᠬ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠠᠰᠦᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

蓝牙耳机尽量少用

蓝牙耳机避免了耳机线缠结,使人活动更自由,给人们带来了更加方便、舒适的听觉体验。但近日,英国《每日邮报》刊文表示,蓝牙耳机可能会危害人体健康。
  美国加州大学伯克利分校公共健康教授乔尔·莫斯科维茨博士表示,已有研究表明,大脑血管障壁是阻止化学毒素进入体内的重要器官,超时向耳中传送电波可削弱大脑的血管障壁。使用蓝牙耳机相当于在大脑旁边放置微波发射器,对健康很不利。
  对此,加拿大健康网络医学中心诺曼德·拉佩里埃教授表示,虽然现有研究没有任何证据显示手机、耳机和肿瘤之间有任何直接关系。但是,这很可能是由于研究时长不够,其影响可能在未来几年或几十年里就会有所表现。
  因此,两位专家呼吁不要长时间使用蓝牙耳机听歌、打电话。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .