ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ 澳大利亚对中国开放的打工与度假签证9月21日开始接受申请

澳大利亚对中国开放的打工与度假签证9月21日开始接受申请

澳大利亚对中国开放的打工与度假签证9月21日开始接受申请n根据中澳自由贸易协定,中国的年轻人也可以申请打工与度假(462类别)签证到澳大利亚啦!这可是个千载难逢的机会,打工、学习、旅游样样行。而在线预约递交打工与度假(462类别)签证申请系统将于9月21日早上9点北京时间开放啦。

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .