ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ》 ···第三届国际金腰带蒙古博克比赛结束

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ》  ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠲᠣᠷᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠ《ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ》ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ》  ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠲᠣᠷᠠᠪᠠ᠃

第三届国际金腰带蒙古博克比赛结束

近日举行的《乌珠穆沁杯》第三届国际金腰带蒙古博克比赛中蒙古国选手普日布达布嘎夺冠。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .