ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ·在第四届中国非遗博览会民歌大赛上内蒙古获四个奖

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 4 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠎ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 《ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ》 ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 4 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠬᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠤᠷᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠲᠡᠢ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠰᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
 
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 
 

内蒙古在第四届中国非遗博览会民歌大赛上获四个奖

近日,“第四届中国非物质文化遗产博览会民歌大赛”在山东省济南市齐鲁师范学院落幕。经过激烈比拼,内蒙古自治区获大赛四个奖。
 其中,青年教师、歌唱家乌云以《北方的杭盖》《巴音查干》两首科尔沁长调民歌荣获决赛院校组及组合组二等奖;内蒙古民族音乐传承驿站特聘艺术家、蒙古族潮尔道歌手丹·道日吉和他的潮尔道组合以《旭日般升腾》《大地》两首潮尔道获决赛多人组组合三等奖;文化部民族民间文艺发展中心北方草原音乐研究与传承基地客座教授、研究员丽娜带领的鄂温克族青年歌手嘎拉森道尔吉组合以《毛敖吉坎》《青年之歌》两首民歌荣获民歌改编组三等奖。此外,内蒙古艺术学院荣获优秀组织奖。
           来源: 呼和浩特日报

 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .