ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ·内蒙古“天鹅捕杀事件”7名犯罪嫌疑人落网

 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ 7 ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠲᠠ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ 10 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 233 ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠨ᠂ 26 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ 259 ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠨᠭᠨᠠᠬᠴᠢᠳ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠢ᠃
 ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠬ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠨᠬᠦ 9 ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠢᠷᠢᠨ᠂ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠤᠪᠤᠬᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠠᠢ ᠫᠢᠩ)
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠧᠲ

内蒙古“天鹅捕杀事件”7名犯罪嫌疑人落网

中新网锡林郭勒11月4日电 (记者 李爱平)就媒体持续发酵的“天鹅捕杀事件”,内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗政府新闻办4日凌晨对外通报称,目前涉案的7名犯罪嫌疑人已落网,案件正在进一步审理中。
 备受外界关注的内蒙古“天鹅捕杀事件”,最早发端于社交媒体。10月23日下午,有微博网友发帖称,锡林郭勒盟正蓝旗天鹅湖畔有数百只天鹅被捕杀。这则配有图片的帖文随后在社交平台上被大量转发。
 10月24日中国多家媒体对此进行了关注。
 10月25日,官方第一时间作出通报,通报显示,该起“天鹅捕杀事件”,累计发现候鸟死体259只,其中小天鹅233只,绿头鸭26只,均无外伤。
 10月25日晚间,官方再次通报称,该案系一起刑事案件,并初步认定为“人为偷猎投药所致”。
 九天后的11月4日,正蓝旗政府新闻办通报称,该案件发生后,锡林郭勒盟委行署抽调精干警力迅速成立专案组。通过现场勘查、摸排走访、悬赏征集线索等多种工作途径,逐步掌握关键线索。
 据通报显示,11月3日,警方经过9天9夜的努力,先后在北京、天津、吉林、河北等地将已经潜逃的禹某等7名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前案件正在进一步审理中。(完)
   来源:中国新闻网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .