ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ 锡盟蒙古族服饰设计制作技能大赛举行

 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ 》ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃
 ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 13 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 22 ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ 144 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠪᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠢᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 5 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠪᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠢᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ《ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ 〈5᠂ 1〉 ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ 》 ᠤᠯᠭᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡盟蒙古族服饰设计制作技能大赛举行

近日,为进一步弘扬草原民族文化,充分挖掘和展示内蒙古深厚的民族服饰文化底蕴,增进全盟地区民族服饰生产加工企业相互学习交流,“中国梦·劳动美”全盟蒙古族服饰设计制作技能大赛在锡林浩特市文体活动中心举行。

本次大赛以““中国梦·劳动美”为主题,有13个旗县市(区)的22个参赛队、144名选手参加,分蒙古族服饰手工制作、现代蒙古族服装设计制作展示两大环节,最终评出蒙古族手工盘扣制作、蒙古族传统围巾花边缝制、蒙古族服饰布料绗缝、蒙古元素创新小饰品展示各一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,现代蒙古族服装设计制作展示一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,以及优秀组织奖、优秀个人奖。
                  来源: 锡林郭勒日报

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ |民族用品 and tagged .