ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ英国举办最美胡须大赛

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠯᠦ᠋ᠪ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠦ ᠰᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠦᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

英国举办最美胡须大赛

近日,英国利物浦的一家胡须俱乐部举办了最美胡须大赛,数百名候选人参赛,胡须种类多达20种,包括士兵胡须、门诺教派胡须、八字胡,甚至是假胡须,每一种都十分有趣。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .