ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ通辽市扎鲁特旗道老杜苏木荷叶花嘎查

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠦᠨᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13500658776。 13948583882

通辽市扎鲁特旗道老杜苏木荷叶花嘎查出售捆草

地址:通辽市扎鲁特旗道老杜苏木荷叶花嘎查
联系电话:13500658776。 13948583882

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .