13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦᠨ ᠤ · 第十三届长春电影节在长春闭幕

13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠪᠡ

10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ ᠬᠤᠧᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠂ ᠪᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠾᠸ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠷ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠪᠠ ᠂ 《ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠧᠠᠨᠽᠠᠩ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

第十三届长春电影节在长春闭幕

中新社长春10月15日电 (记者 李彦国)第十三届中国长春电影节15日晚间闭幕,“金鹿奖”的各个奖项一一揭晓,黄晓明、白百何分获最佳男、女主角奖,尔冬升荣获最佳导演奖,《大唐玄奘》荣获最佳华语故事片奖。

来源: 中新社

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .