ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ镶黄旗:好楼出售

 

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠴᠡᠨᠭᠬᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 96 7ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠭ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ :139-4796-1848

镶黄旗:好楼出售

镶黄旗:出售青格乐小区17号楼4楼 96.7平米楼房加25平米车库一间(车库位于广场北侧 位置极好)朋友们多多转发吧谢谢!!

联系电话:139-4796-1848

 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .