ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡盟有人出售羊

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

 ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ 100 ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 200 ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂

ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15335619488 15847830662

锡盟有人出售羊

锡盟:出售200只母羊,100只羊羔。有意者请联系!

联系电话:15335619488 15847830662

Posted in ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|农畜市场 and tagged .