2017 ᠤᠨ ᠤ soni ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ···2017年索尼世界摄影大赛佳作

2017 ᠤᠨ ᠤ soni ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ——2017 ᠤᠨ ᠤ soni ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ : ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

2017年索尼世界摄影大赛佳作

世界上最大的摄影比赛——2017索尼世界摄影大奖赛正在进行中,最终结果将于2018年春天揭晓。日前,一部分参赛作品被展出,绝美画面令人直呼美不胜收。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .