ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷ雇佣羊倌

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷ

ᠠᠢᠯ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠦᠬᠡᠷ 20 ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ᠬᠤᠨᠢ 70ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠢᠨ᠃ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15247865155 15048954399

雇佣羊倌

锡林郭勒盟 :雇佣羊倌,全家最好,可以带自己的牛和羊,不过牛不超 20头,羊70只。联系电话:15247865155 15048954399

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .