ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠸᠢ ᠯᠢᠩ——ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ·香墅嶺·西区,开盘热销!

ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠸᠢ ᠯᠢᠩ——ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ︕

ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠸᠢ ᠯᠢᠩ ——ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ
2740ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ 85 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄0471-6241111
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠬᠣᠲᠤᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠭᠭᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠴᠢᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ

香墅嶺·西区,开盘热销!

香墅嶺·西区,开盘热销!
首度开盘特惠期,购房可享85折!
折合2740元/㎡起买复式!
全城摩墅席位抢占中!
错过难再!

详情致电:0471-6241111
地址:回民区成吉思汗西街四十中西侧

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .