ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ···残奥会上为国争光 内蒙古3名运动员被授予自治区五一劳动奖章

ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ  ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ  ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 79 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠪᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠥᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 61 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠪᠠᠩ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠠ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭ᠋᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨ ᠫᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ

残奥会上为国争光 内蒙古3名运动员被授予自治区五一劳动奖章

记者9月27日从内蒙古自治区总工会获悉,为了表彰内蒙古体育健儿在里约残奥会上的突出表现,自治区总工会决定,授予获得残奥会女子79公斤级举重银牌的运动员徐立立、获得女子61公斤级举重铜牌的运动员杨艳、获得男子标枪铜牌的运动员孙鹏祥自治区五一劳动奖章。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .