ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ草原秋意浓

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠯᠢᠦ ᠮᠠᠨ ᠼᠠᠩ)

草原秋意浓

这是9月27日航拍的内蒙古赤峰市克什克腾旗乌兰布统草原秋色。秋意渐浓,广阔的草原在阳光的照耀下一片金黄。 新华社发(刘满仓 摄)

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .