ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠾᠠᠲ᠋ᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ曼哈顿爆炸事件嫌疑男子在新泽西州被捕

曼哈顿爆炸事件嫌疑男子在新泽西州被捕

新华社快讯:据当地警方消息,美国纽约曼哈顿爆炸事件嫌疑男子19日在新泽西州被捕。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .