ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售捆草

ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠬᠡᠨ 1600 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15164997007

出售捆草

镶黄旗宝苏木希博图嘎查出售捆草,一吨 1600元。联系电话:15164997007

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .