ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠤᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ— ᠪᠦ᠋ ᠶᠦᠸᠸ吉利汽车-博越

ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠤᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ— ᠪᠦ᠋ ᠶᠦᠸᠸ

ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠤᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ— ᠪᠦ᠋ ᠶᠦᠸᠸ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠄ 9. 88 ᠲᠦᠮᠡ ——15.78 ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ᠃

吉利汽车-博越

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .