ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ···全国青少年定向锦标赛在内蒙古海拉尔举行

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠽᠧᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠫᠦ᠋) 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠳᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 49 ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 430 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢ 4 ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ 18 ᠪᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂  ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

全国青少年定向锦标赛在内蒙古海拉尔举行

新华社呼和浩特9月15日体育专电(记者邹俭朴)2016年全国青少年定向锦标赛15日在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区开赛,来自全国各地49支代表队的430名青少年参赛。

据赛事主办方介绍,本次比赛为期4天,包括百米定向赛、短距离赛、中距离赛、短距离接力赛、短距离混合接力赛五大项目,男、女共分18个组别。在首日举行的短距离混合接力和百米定向赛上,各队队员克服各种困难,在低温降雨中完成比赛。

定向运动要求利用地图和指南针依次到访地图上所指示的各个点标,以最短时间到达所有点标者为胜。定向运动通常在森林、郊外和城市公园里进行,也可在大学校园里进行。定向越野比赛发源于欧洲,至今已有近百年历史。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .