ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠨᠡᠮ 民族魂 耀中华

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠨᠡᠮ

9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨᠵᠤᠯᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ 《ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 》 ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ 《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠨᠡᠮ 》 —— 2016 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠪᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠾᠸ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ 》 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠧᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠧᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠾᠸ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ 2 ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
       ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

民族魂 耀中华

9月9日,内蒙古蒙根珠拉合唱团的演员在演唱歌曲《多彩的锡林郭勒》。当日,“民族魂耀中华”——2016年首届“北戴河杯”全国少数民族歌舞服饰器乐公益邀请展演在河北省秦皇岛市北戴河区开幕。此活动为期2天,吸引了全国各地的20多个文艺团体参加。
 来源:新华社

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .