ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ·内蒙古警方打掉一夫妻制售假药窝点 涉案金额近百万元

 

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠯᠢᠦ ᠢ ᠳ᠋ᠧ) ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥ 《ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠨ》《ᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ》᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ ᠡᠴᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠂ 625 ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 280 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

内蒙古警方打掉一夫妻制售假药窝点 涉案金额近百万元

新华社呼和浩特9月12日专电(记者刘懿德)夫妻在家中自配假药,通过虚假网站为病人“看病”“售药”,全国20多个省份的数百名群众受骗……内蒙古通辽市警方日前侦破一起互联网销售假药案,抓获犯罪嫌疑人两名,现场缴获假药成品20种、625瓶,假药原料280公斤。

后经通辽市食品药品监管局检验鉴定,李某所购药品确为假药,警方随即对该案进行侦查。 

目前,这对夫妻因涉嫌生产、销售假药罪被警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

来源: 新华社

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .