ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ· 澳门点亮中秋灯饰

ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠠᠰᠠᠪᠠ

9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠃
    ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

澳门点亮中秋灯饰

 9月10日,市民和游客在澳门议事亭前地观看中秋节灯饰。
 临近中秋佳节,澳门特区民政总署点亮在澳门议事亭前地布置的中秋节灯饰,吸引市民和游客到场感受节日气氛。
  来源:新华社

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .