ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠄ ᠵᠢᠨᠭᠭᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ·牧民:出售传统手工制作的纯皮马具

 

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠄ ᠵᠢᠨᠭᠭᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷ ᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠤᠷᠡᠨ ᠬᠠᠵᠡᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠥᠷᠦᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠥᠯᠡᠶᠡᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:15247999971

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

牧民:出售传统手工制作的纯皮马具

锡林郭勒盟镶黄旗:本人出售传统手工制作的纯皮马笼头、马嚼、马缰、辔头等马具。

既有实用价值也有收藏价值,数量有限,有意者请速来抢购。

联系电话:15247999971

来源:内蒙古启言蒙汉语综合信息网

 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|百货市场, ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .