18 ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ·18个省市流动人口 可以在我区换领补领身份证了

 

18 ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠦᠬᠦᠵᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠧᠨ ᠴᠦᠨ ᠶᠠᠨ ) ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠂ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ 18 ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠦᠬᠦᠵᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

18个省市流动人口 可以在我区换领补领身份证了

本报8月22日讯 (记者 陈春艳)记者8月22日从自治区公安厅获悉,自8月15日起,18个省市的流动人口可以在我区申请换领、补领居民身份证了。
 
        来源:《内蒙古日报》

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .