ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ·女子十米跳水中国选手包揽金银牌

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠿᠧᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ 439.25  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠾᠢ ᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ 419.40  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

女子十米跳水中国选手包揽金银牌

8月18日,在2016年里约奥运会跳水女子十米跳台决赛中,中国选手包揽金银牌。任茜以439.25分的总成绩获得金牌,司雅杰以419.40分的总成绩获得银牌。

来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .