ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ·中国队获得乒乓球男团决赛冠军

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠣᠯᠪᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ 3᠄ 1  ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ  ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠣᠯᠪᠠ᠃

      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国队获得乒乓球男团决赛冠军

北京时间8月18日,在刚刚结束的里约奥运会乒乓球男团决赛中,中国队以3比1的成绩战胜日本,夺得冠军。这也是中国代表团将继2008、2012年两届奥运会之后,连续第3次包揽所有乒乓球项目的奥运金牌。
   来源: 观察者网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .