ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 3 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ·男子3米跳板决赛曹缘荣获冠军

ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠼᠤᠤ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠼᠤᠤ ᠶᠤᠧᠠᠨ 547.60   ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

男子3米跳板决赛曹缘荣获冠军

北京时间8月17日,里约奥运会男子3米跳板决赛结束争夺。中国选手曹缘以547.60分夺得冠军。

来源: 腾讯体育

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .