ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ中国标准动车组首次载客运行

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ G8041ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠱᠧᠨᠶᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢ ᠵᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ 2015 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中国标准动车组首次载客运行

15日6时10分,G8041次列车驶出大连北站开往沈阳站。中国铁路总公司有关部门负责人介绍,这是我国自行设计研制、拥有全面自主知识产权的中国标准动车组首次载客运行。自2015年6月下线以来,各项试验考核指标全部符合标准规范和运用要求。
   
   来源:新华社

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .