ᠮᠧᠩ ᠰᠤ ᠫᠢᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 75· 孟苏平获女子举重75公斤以上级冠军

ᠮᠧᠩ ᠰᠤ ᠫᠢᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 75 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠯᠢ ᠶᠤᠧᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ 75 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠧᠩ ᠰᠤ ᠫᠢᠩ ᠣᠭᠵᠣᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 135 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠵᠣ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 177 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ 307 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

孟苏平获女子举重75公斤以上级冠军

新华社快讯 在北京时间15日早上结束的里约奥运会女子举重75公斤以上级比赛中,中国选手孟苏平以抓举成绩130公斤,挺举成绩177公斤,总成绩307公斤,夺得金牌。

来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .