2016 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ·2016中蒙博览会·通辽国际商品交易会举行

2016 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ  《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠠᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠧᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ᠃
  ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

2016中蒙博览会·通辽国际商品交易会举行

人民网通辽8月12日电 8月12日,“同行草原·丝绸之路,共建合作发展走廊”中国—蒙古国博览会·2016·通辽国际商品交易会暨中国内蒙古三盟市与蒙古国三省区域合作会议在内蒙古自治区通辽市隆重举行。
  本次博览会于8月15结束。
  来源:人民网

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|百货市场 and tagged .