《ᠬᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ 《格斯尔》 国际学术研讨会开幕

 

《ᠬᠡᠰᠡᠷ》ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ  《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  300 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠬᠡᠰᠡᠷ 》ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠡᠰᠡᠷ 》 ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃
  ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠳ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠤᠧᠠ ᠂ ᠶᠠᠺᠦᠲ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠧᠠᠨ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 100ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠣ ᠂ 《ᠬᠡᠰᠡᠷ 》 ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠨᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
       ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

《格斯尔》 国际学术研讨会开幕

人民网8月12日呼和浩特市电 国际学术研讨会和成果展在北京木刻版《格斯尔传》刊行300周年之际,“第八届《格斯(萨)尔》国际学术研讨会暨全国抢救保护《格斯(萨)尔》工作成果展”于8月11日在内蒙古呼和浩特市隆重开幕。

来自俄罗斯布里亚特共和国、阿尔泰共和国、图瓦共和国、雅库特共和国以及匈牙利、蒙古、土耳其、日本等国家的10多位专家学者专程前来参加本次会议。来自北京、西藏、青海、内蒙古、四川、新疆、甘肃、辽宁等8个省、市、自治区的100多位专家学者和《格斯(萨)尔》演唱艺人参加本次会议,旨在更好地继承和弘扬《格斯(萨)尔》文化传统。

本次研讨会于8月13日结束。

        来源:内蒙古启言网编译整理

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .