6000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ·6000多网站关停 县级以下逾九成

 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

 6000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ

  ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ 2016 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠦᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠮᠡᠯ》᠂《ᠨᠤᠢᠷᠮᠤᠭ》ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 85% ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 81.5% ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ 6718 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 93% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠠᠢ ᠃
       ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 今年第二次全国政府网站抽查结果出炉

6000多网站关停 县级以下逾九成

近日,最新的政府网站抽查成绩单亮相。2016年第二次全国政府网站抽查情况显示,大部分政府网站逐渐告别“僵尸”“睡眠”等问题,总体抽查合格率达85%,高于第一季度的81.5%。其中,今年以来共关停6718家政府网站,县级以下占93%。
          来源:人民日报

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .