ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠸᠧᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ 奥运会女子举重63公斤级 邓薇夺冠

ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠸᠧᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠯ᠎ᠡ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ  ᠶᠢᠨ 63 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ  ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠸᠧᠢ 262 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠤᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠡᠦ ᠹᠧᠢ᠂ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ)
    ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

奥运会女子举重63公斤级 邓薇夺冠

北京时间2016年8月10日,里约奥运会女子举重63公斤级决赛在里约会展中心2号馆进行,中国选手邓薇凭借稳定的发挥,以262公斤的成绩打破世界纪录并获得冠军。
       来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .