ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠧᠨ ᠿᠦᠧᠧ ·陈若琳刘蕙瑕 获跳水女子双人10米台金牌

ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠷᠠᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠧᠨ ᠿᠦᠧᠧ ᠯᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠷᠢᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠿᠧᠨ᠋᠋ᠧᠶᠢᠷᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠶ᠋ᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠧᠨ ᠿᠦᠧᠧ ᠯᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ ᠰᠢᠶᠠ 354᠂00 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

陈若琳刘蕙瑕 获跳水女子双人10米台金牌

今天凌晨 在2016里约奥运会 女子双人10米跳台决赛中姑娘陈若琳和搭档刘蕙瑕 以354.00的总成绩 夺得金牌。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .