ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ《 ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ》ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ · 女性就业“暗门槛”,怎么拆

 

ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ
 ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ《 ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ》ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ

 ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠄ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠴᠠᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠃ 2014  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠂ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠲᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ 86.18% ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

文图无关

       计较女员工两次生育影响工作,有单位抬高招聘标准
         女性就业“暗门槛”,怎么拆
 “只限男生”“男生优先”……中国传媒大学女生小赵说起之前在招聘会上遇到的性别歧视就十分沮丧。虽然小赵有中央媒体实习经历,又有博士学位,但“用人单位还是最青睐男硕士毕业生,女博士的竞争力甚至不如某些名校男本科生。”小赵说,求职面试时,还会被问到婚育计划、会否生二孩等问题。
 据了解,招聘中的显性性别歧视包括:在招聘信息中注明限招男性、男性优先、已婚且育有孩子的女性优先、提高对女性的学历要求、增加身材相貌等外在附加条件、规定几年内不得结婚或生育等。隐性歧视则更多变,如询问女大学生恋爱、婚育状况、生育规划等私人信息,强调岗位需要经常加班、男生更合适等。2014年全国妇联妇女研究所课题组对北京、河北、山东应届本科毕业生展开调查,86.18%的女大学生受到过一种或多种招聘性别歧视。
    来源:《 人民日报 》( 2016年08月08日 04 版)

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .