ᠪᠦᠧᠸ ᠶᠠ ᠯᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 2016 ᠣᠨ ·博雅乐享幼儿园2016年秋季招生

 

ᠪᠦᠧᠸ ᠶᠠ ᠯᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠧᠸ ᠶᠠ ᠯᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠣ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠧᠠᠩ ᠮᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ B ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ 200 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ 1000 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ 200 ᠵᠠᠭᠣ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ:2828288
      2828190
      13327128810
 (ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃)
         
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

博雅乐享幼儿园2016年秋季招生

博雅乐享幼儿园是按《示范性幼儿园标准》创建的一所中型幼儿园,位于回民区光明大街中段,呼运B小区5号楼,房屋建筑面积1000多平米,绿化面积200平米,室外活动场地1000平米。可同时容纳200多名幼儿入园。该园本着让每一个孩子都能享受快乐成长的理念,以健康、和谐、博学、奉献的管理机制,为幼儿和教师创造无限乐享的机会。
 今日开始报名:
 优惠政策
1、招生期间,幼儿园设有免费亲子体验活动(亲子绘画、创意美术的精品特色课)和宝宝半日体验活动,不收取任何费用。
2、新生报名预交一学期费用,可免学费300元、赠送全园的特色课一门,价值150元
3、3人团报,每人奖励现金300元或赠送整学期特色课一门,价值300元
4、5人团报,每人奖励现金600或赠送整学期特色课两门,价值600元
5、欢迎在园家长踊跃推荐新生,成功推荐一人奖励200元(推荐数量上不封顶),顶冲到宝宝的学费中
 我园已使用“掌通家园”家园共育幼教管理平台,欢迎家长下载体验,微信转发相关内容,因转发带来的生源,同样享受以上优惠政策。
 报名热线:2828288
    2828190
    13327128810

Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .