ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ :ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠯᠥᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ·内蒙古:发明山羊绒净绒率快速检测仪

 

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ :ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠯᠥᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠪᠡ

ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠤᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠰᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠤᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠯᠢᠡᠭ  ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠣᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ  ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ 《 ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠡᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠥᠯᠥᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠥᠯᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠥᠯᠡᠯ 》ᠨᠢ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠰᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠡ᠃
   ᠲᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠥᠯᠥᠷ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠣᠳᠥᠯᠥᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠠᠠ ᠤᠨ ᠣᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠰᠢᠥᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠭᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠢᠮᠡᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠥᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ 8 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠳᠡᠯᠥᠯᠳᠡ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠡ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古发明山羊绒净绒率快速检测仪

记者8月1日从内蒙古质监局获悉,由内蒙古纤维检验局承担的国家质检总局科技计划项目《光谱法快速检测山羊绒技术研发》顺利通过国家质检总局验收。

该项目研发了山羊绒净绒率快速检测仪,提出了全新的扣水处理法,解决了检测过程中山羊绒中水分对光谱的影响,检测时间从过去的8小时缩短至1分钟,大大降低了分析误差,提高了检测效率。

来源: 内蒙古新闻网

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .